Wybory samorządowe 16 listopada 2014. Kandydaci na radnych z Długiego.
3676 odsłon
środa, 05 listopada 2014 17:16


16 listopada 2014 roku wybierzemy nowe władze samorządowe.
Zanim zagłosujemy sprawdźmy jak obecni samorządowcy wywiązywali się ze swojego zadania, gdyż wielu z nich ponownie kandyduje w wyborach.
Jak i czy dzięki ich pracy zmieniła się nasza wioska i gmina ?
Jak wyglądała współpraca burmistrza i radnych z mieszkańcami naszej wioski ?

W obecnych wyborach mamy następujących kandydatów na Burmistrza Gminy Chociwel.

1. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.
    ARASZKIEWSKI Ryszard lat 60 zm Chociwel 

2. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.
    KAWA Robert lat 50 Chociwel

 3. Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsza Przyszłość Gminy"
    LUDWIŃSKA Ewa Bogusława lat 52 Kania 

4. Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Chociwelskie.
    SZYMCZAK Stanisław lat 59 Chociwel 


Kandydaci na radnych

Po raz pierw­szy radni będą wy­bie­ra­ni w jed­no­man­da­to­wych okrę­gach wy­bor­czych.
W każ­dym okrę­gu jed­no­man­da­to­wym wy­bie­ra­my tylko jed­ne­go rad­ne­go – w prak­ty­ce wy­glą­da to tak, że każdy upraw­nio­ny do gło­so­wa­nia odda tylko jeden głos.
Rad­nym zo­sta­nie ta osoba, która uzy­ska naj­więk­szą ilość gło­sów.


Nas interesują te osoby które będą reprezentowały nasze sołectwo.
Nasze sołectwo to okręg wyborczy  nr 4, który obejmuje Długie i Plątkowo.  

Mamy w nim dwóch kandydatów - wybieramy jednego.
Radnym zostanie kandydat. na którego oddanych zostanie najwięcej głosów.


Okręg Nr 4 Długie i Płątkowo - kandydaci na radnych

1. PUŁAWSKI Andrzej, lat 30, zam. Długie, popierany przez: Stowarzyszenie Forum Chociwelskie zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6 2. MAJSAKOWSKI Jan, lat 27, zam. Długie zgłoszony przez KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY" - lista nr 15
 
Jest jeszcze jeden kandydat na radnego z naszej wioski, ale kandyduje z Okręgu Nr 6
 - obejmującego sołectwa Kamienny Most i Lublino 

1. MAJSAKOWSKI Wojciech, lat 23, zam. Długie zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
Wybieramy też 16 listopada  radnych do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

Poniżej zasady głosowania i sposobu wyboru radnych

Wybory samorządowe 2014 do rady powiatu

Radni wy­bie­ra­ni są bez­po­śred­nio spo­śród zgło­szo­nych kan­dy­da­tów. W każ­dym okrę­gu wy­bor­czym wy­bie­ra się od 3 do 10 urzęd­ni­ków.
W po­wie­cie, w któ­rym miesz­ka do 40 tys. miesz­kań­ców, wy­bie­ra się tylko 15 rad­nych.
W więk­szych po­wia­tach do­cho­dzi po dwóch kan­dy­da­tów na każde 20 tys. miesz­kań­ców.
Licz­ba urzęd­ni­ków nie może jed­nak prze­kro­czyć 29.
Przy po­dzia­le man­da­tów bie­rze się pod uwagę listy kan­dy­da­tów tych ko­mi­te­tów wy­bor­czych, na któ­rych od­da­no co naj­mniej 5 proc. waż­nych gło­sów w skali ca­łe­go po­wia­tu.
Po­dzia­łu man­da­tów po­mię­dzy listy kan­dy­da­tów od­by­wa się pro­por­cjo­nal­nie do ogól­nej licz­by waż­nie od­da­nych gło­sów na kan­dy­da­tów danej listy.Wybory samorządowe 2014 do sejmiku województwa

W wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych do sej­mi­ków rad­nych wy­bie­ra się w okrę­gach wie­lo­man­da­to­wych oraz w sys­te­mie pro­por­cjo­nal­nym przy uwzględ­nie­niu 5-pro­cen­to­we­go progu wy­bor­cze­go.
Wy­zna­czo­ne okrę­gi wy­bor­cze mogą mieć różną wiel­kość i li­czyć od 5 do 15 man­da­tów wy­bor­czych.
W wo­je­wódz­twach li­czą­cych do 2 mln miesz­kań­ców wy­bie­ra­my 30 rad­nych oraz po trzech do­dat­ko­wych na każde na­stęp­ne 500 tys. miesz­kań­ców.
Ilość man­da­tów w okrę­gu musi być pro­por­cjo­nal­na do ilo­ści miesz­kań­ców.Dla tych, którzy jeszcze wahają się czy brać czynny udział w wyborach kilka praktycznych porad związanych z głosowaniem:

1. Istotę demokracji stanowi głos obywateli. Bagatelizując swój udział w demokracji, narażasz się na rządy przypadkowych osób, które nie wyrażają woli ogółu, a jedynie wyborców, którzy poszli do urn ( najczęściej na poziomie ok. 25% wszystkich obywateli ).

2. Głosowanie daje nam prawo do krytyki i wyrażenia swojej aprobaty lub dezaprobaty wobec partii i ich kandydatów.

3. Pamiętaj, że czasem 1 GŁOS decyduje o wyniku wyborów!

4. Głosowanie daje nam realny wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza wieś, miasto czy gmina. Albowiem kandydaci wyłonieni w wyborach samorządowych, będą decydować o naszych: drogach, edukacji, zdrowiu publicznym, pomocy społecznej, bezrobociu, kulturze i sporcie, bezpieczeństwie, finansach, estetyce gminy i wielu innych rzeczach. 

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Twój e-mail:
Temat:
Komentarz:
  Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji.
Kod weryfikacyjny:
Komentarze (7)
1 czwartek, 06 listopada 2014 01:17
Kandydatura Pana Andrzeja Puławskiego jest w pełni uzasadniona i całkowicie ją popieram. Jego dotychczasowy dorobek na rzecz miejscowości Długie i nie tylko - mówi sam za siebie. Szanowni mieszkańcy - do urn zatem obowiązkowo na wybory! Życzę pozytywnych przemyśleń i odwagi w głosowaniu.
2 czwartek, 06 listopada 2014 09:50
Wybierzcie Wojtka Majsakowskiego albo Andrzeja Puławskiego. Oni mają wiele pomysłów i znają dobrze naszą gminę i potrzeby jej mieszkańców. Będą na tych stanowiskach najlepsi. Tylko się zastanawiam, czy Wojtek nie bierze sobie zbyt dużo na głowę. Jak on zamierza z tym wszystkim sobie poradzić? Podziwiam go. Na prawdę. Tylko nie siedźcie ludziska w domach, bo jak nie pójdziecie na wybory, to nic się nie zmieni.
3 czwartek, 06 listopada 2014 10:04
Wojciech będzie najlepszy. Da sobie radę. Dziewczyno. Ty chyba nie znasz Wojtka. Z opowieści pewnej osoby wynika, że potrafi na prawdę ze wszystkim sobie poradzić. Gdybym był mieszkańcem Długiego, zagłosowałbym na niego. Ale nie jestem obywatelem tej pięknej wsi. A wieś jest na prawdę piękna. Byłem tam. I nie chciałbym, żeby radnym został ktoś, kto tej wsi nie zna i nie wie, co może jej pomóc, a co zaszkodzić. A Wojciech i Andrzej znają tą wioskę. Ktoś inny mógłby jakąś głupotą zniszczyć swoisty urok tej wsi.
Apeluję: Idźcie na wybory i zagłosujcie na swoich, żeby nie zniszczyć uroku cudownej i tak zwyczajnie wiejskiej wsi.
Zapamiętajcie. Pan Wojciech i pan Andrzej. Na nich warto zagłosować.
4 czwartek, 06 listopada 2014 13:04
Tylko jak zauważyłem to Wojtek nie startuje na radnego wioski Długie, tylko wioski Kamienny Most i Lublinowo.
Na radnych wioski Długie startują Andrzej Puławski i Janek Majsakowski i to z pośród tych dwóch kandydatów wybieramy jednego.
Zdecydowanie tu stawiam na Andrzeja.
A wspaniale by było jakby z okręgu Kamiennego Mostu wszedł Wojtek.
Wtedy z Długiego byłoby 2 przedstawicieli w Radzie Miasta i Gminy Chociwel.
5 środa, 12 listopada 2014 14:57
Ja stawiam na Andrzejka. A właściwie to co stanęło na przeszkodzie, żeby Wojtek startował? Byłby świetny.Już teraz jak mówię: "Wojtek Majsakowski" to moi znajomi uśmiechają się, bo wiedzą, że to najlepszy człowiek na wysokie stanowiska.Świetnie sobie radzi ze wszystkim, umie wszystko, co mu potrzeba załatwić. Właściwie to dziwię się, że to Janek startuje a nie Perła.A Andrzej Puławski na pewno nie jest od Wojtka w niczym gorszy. No, może ma mniej rozwiniętą wyobraźnię, ale To mu chyba nie przeszkodzi w byciu dobrym radnym. I nie głosujcie na panią Jolantę Kawszyn. To wariatka. Startuje z PiSu a jak wiemy, PiS to nic dobrego.Kawszyn to złodziejka i jest najgorszą dyrektorką COPOW w Stargardzie. Mogę tylko powiedzieć, że pracownicy COPOW i dzieci mieszkające w placówkach pod dyrekcją pani Jolanty Kawszyn mają już dosyć jej i jej sposobu rządzenia innymi. Kto tylko może, ewakuuje się z COPOW jak naj dalej.Chyba nie pozwolicie by ta kobieta jako kandydatka do sejmiku niszczyła Wam życie i kradła Wasze pieniądze.A więc na wybory! Idźmy na wybory, aby choć trochę zmienić świat.
6 środa, 12 listopada 2014 15:17
A ja Wam wszystkim mówię, że wejdą: Wojtek i Andrzej. Tylko czemu Wojtek musi z Kamiennego Mostu? Polityka jest dla mnie zbyt trudna. Sami oceńcie,kto jest lepszy, Janek czy Andrzej. Według mnie obaj mają takie same szanse. A ciebie Kamil proszę, abyś nie pisał sam-wiesz-czego na publicznych stronkach, okay? Bo mogę się obrazić i przestać ci pomagać, a tego chyba nie chcesz? Dzięki, że mnie popierasz i dzięki, że mi pomogłeś z tą Kawszyn,ale... na prawdę! Niemusisz tego upubliczniać. Mieszkańcy mojej wsi wiedzą, o co chodzi. Poza tym wygrałam z Kawszyn i ona nic już nikomu z moich znajomych nic nie zrobi. Jest już nieszkodliwa, więc daj spokuj.
Fajny wybór:Janek albo Andrzej. No zobaczymy.
7 czwartek, 13 listopada 2014 16:36
"Andrzej Puławski na pewno nie jest od Wojtka w niczym gorszy. No, może ma mniej rozwiniętą wyobraźnię". Ciekawe skąd taki wniosek? Prawda jest taka że Andrzej to nie Wojtek i Wojtek to nie Andrzej. Druga sprawa kandydują z innych miejsc więc pisanie cokolwiek na tej stronie o kandydaturze Wojciecha Majsakowskiego, jest nieuzasadnione. Naszymi kandydatami startującymi z okręgu Długie są Jan Majsakowski oraz Andrzej Puławski i to ich wybieramy. A kto jak zagłosuje to już sprawa mieszkańców. Osobiście polecam kandydaturę Andrzeja Puławskiego, gdyż jest to osoba kreatywna i nie raz pokazała że potrafi coś zrobić dla wsi Długie. A Jan Majsakowski ? Jego "działania" na rzecz wsi pozostawiają wiele do życzenia i wybranie go ponownie na pewno nie sprawi że sytuacja się zmieni.